BISMUTH(III) STANNATE - (7787-68-0)

Giới thiệu

Tên: bismuth(III) stannate
* IUPAC
Số CAS: 7787-68-0
Công thức hóa học: Bi2(SnO4)3
Khối lượng phân tử: 966.08356 g
Lễ Percent: Bi 43.263 %; Sn 36.863 %; O 19.873 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn