SILVER SELENITE - (7784-05-6)

pagpapakilala

pangalan: silver selenite
* IUPAC
CAS Number: 7784-05-6
Chemical Formula: Ag2SeO3
Molar Mass: 342.6946 g
mass Percent: Ag 62.952 %; Se 23.040 %; O 14.006 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

termokimika

ΔHf° (s): -87.3 kcal/mol 1 = -365.26 kJ/mol
S° (s): 55.0 cal/(mol•K) 2 = 230.12 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -72.7 kcal/mol 3 = -304.18 kJ/mol

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.