SILVER DICHROMATE - (7784-02-3)

Giới thiệu

Tên: silver dichromate
* IUPAC
Số CAS: 7784-02-3
Công thức hóa học: Ag2Cr2O7
Khối lượng phân tử: 431.7244 g
Lễ Percent: Ag 49.970 %; Cr 24.087 %; O 25.941 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn