SILVER NITRITE - (7783-99-5)

pagpapakilala

pangalan: silver nitrite
* IUPAC
CAS Number: 7783-99-5
Chemical Formula: AgNO2
Molar Mass: 153.8737 g
mass Percent: Ag 70.101 %; N 9.1027 %; O 20.795 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

termokimika

ΔHf° (s): -10.77 kcal/mol 1 = -45.06 kJ/mol
S° (s): 30.64 cal/(mol•K) 2 = 128.20 J/(mol•K)
ΔGf° (s): 4.56 kcal/mol 3 = 19.08 kJ/mol

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.