SILVER PERMANGANATE - (7783-98-4)

Giới thiệu

Tên: silver permanganate
* IUPAC
Số CAS: 7783-98-4
Công thức hóa học: AgMnO4
Khối lượng phân tử: 226.803849 g
Lễ Percent: Ag 47.560 %; Mn 24.222 %; O 28.217 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn