SILVER IODATE - (7783-97-3)

Giới thiệu

Tên: silver iodate
* IUPAC
Số CAS: 7783-97-3
Công thức hóa học: AgIO3
Khối lượng phân tử: 282.77087 g
Lễ Percent: Ag 38.146 %; I 44.878 %; O 16.974 % 

phân loại

• vô cơ

Độ hòa tan

Ksp:3.17·10-8 1

bonding

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -40.9 kcal/mol 2 = -171.13 kJ/mol
S° (s): 35.7 cal/(mol•K) 3 = 149.37 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -22.4 kcal/mol 4 = -93.72 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 8:119-8:122.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(4) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.