MERCURY(I) NITRATE DIHYDRATE - (7782-86-7)

Giới thiệu

Tên: mercury(I) nitrate dihydrate
* IUPAC
Số CAS: 7782-86-7
Công thức hóa học: Hg2(NO3)22H2O
Khối lượng phân tử: 543.20508 g
Lễ Percent: Hg 73.854 %; N 5.1570 %; O 17.672 %; H 0.3711 %; O 2.9453 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn