COPPER(II) STEARATE - (660-60-6)

Giới thiệu

Tên: copper(II) stearate
* IUPAC
Số CAS: 660-60-6
Công thức hóa học: Cu(C16H35O2)2
Khối lượng phân tử: 582.4418 g
Lễ Percent: Cu 10.910 %; C 65.988 %; H 12.113 %; O 10.987 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn