NONADECANOIC ACID* - (646-30-0)

Giới thiệu

Tên: nonadecanoic acid*; nonadecylic acid
* IUPAC
Số CAS: 646-30-0
Công thức hóa học: C19H38O2 or CH3(CH2)18COOH
Khối lượng phân tử: 298.50382 g
Nhà nước Matter: white flakes/powder
Lễ Percent: C 76.449 %; H 12.831 %; O 10.719 % 

phân loại

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 1
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 58
Trái phiếu Pi: 1
Tổng số: 59
carboxyl Groups: 1
hydroxyl Groups: 0
lai: single bonded carbons are sp3; double bonded carbons are sp2; double bonded oxygen is sp2; single bonded oxygen is sp3

Để biết thêm thông tin

nguồn