2-METHYL-1,3-DIOXANE - (626-68-6)

Giới thiệu

Tên: 2-methyl-1,3-dioxane; 2-methyl-m-dioxane; 2-methyl-1,3-dioxane; 2-methyl-1,3-dioxacyclohexane
* IUPAC
Số CAS: 626-68-6
Công thức hóa học: C5H10O2
Khối lượng phân tử: 102.1317 g
Lễ Percent: C 58.800 %; H 9.8690 %; O 31.330 % 
đồng phân:  ethyl propionate  •  pentanoic acid*  •  propyl acetate  •  cis-1,2-cyclopentanediol  •  tetrahydrofurfuryl alcohol

phân loại

• hữu cơ

Tính chất vật lý


Điểm sôi:*
110°C 1 = 383.15 K = 230°F

* - 1 atm pressure

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Shriner, Ralph L., Fuson, Reynold C., and Curtin, David Y. The Systematic Identification of Organic Compounds, 4th ed.; John Wiley & Sons: New York, 1962; p 273.