SODIUM OXALATE - (62-76-0)

Giới thiệu

Tên: sodium oxalate
* IUPAC
Số CAS: 62-76-0
Công thức hóa học: Na2C2O4 or NaOOCCOONa
Khối lượng phân tử: 133.99854 g
Lễ Percent: Na 34.313 %; C 17.926 %; O 47.759 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

phản ứng

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Swaddle, T.W. Inorganic Chemistry; Academic Press: San Diego, 1997; p 229.