CALCIUM ACETATE - (62-54-4)

Giới thiệu

Tên: calcium acetate
* IUPAC
Số CAS: 62-54-4
Công thức hóa học: Ca(C2H3O2)2 or (CH3COO)2Ca
Khối lượng phân tử: 158.16604 g
Nhà nước Matter: white hygroscopic crystals
Lễ Percent: Ca 25.339 %; C 30.374 %; H 3.8236 %; O 40.462 % 

phân loại

• vô cơ

Sử dụng / Chức năng

• "Manuf[acturing] of acetic acid, acetone; in dyeing, tanning, and curing skins; in lubricants; as food stabilizer; as corrosion inhibitor." 1

Tính chất vật lý

Độ nóng chảy:*
160°C †2 = 433.15 K = 320°F

Tỉ trọng (g/cm3):
1.54 at room temperature 2
* - 1 atm pressure
† - phân hủy

Độ hòa tan

định tính:
ít tan:  2
hòa tan được:  2

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals, 13th ed.; Budavari, S.; O'Neil, M.J.; Smith, A.; Heckelman, P. E.; Kinneary, J. F., Eds.; Merck & Co.: Whitehouse Station, NJ, 2001; entry 1645.
(2) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2003; p 4-48.