(R)-(-)-MANDELIC ACID - (611-71-2)

Giới thiệu

Tên: (R)-(-)-mandelic acid
* IUPAC
Số CAS: 611-71-2
Công thức hóa học: C8H8O3
Khối lượng phân tử: 152.14732 g
Lễ Percent: C 63.153 %; H 5.2998 %; O 31.547 % 
đồng phân:  4-methoxybenzoic acid  •  methyl salicylate  •  vanillin  •  methylparaben  •  mandelic acid

phân loại

• hữu cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn