COPPER(II) ACETATE MONOHYDRATE - (6046-93-1)

Giới thiệu

Tên: copper(II) acetate monohydrate
* IUPAC
Số CAS: 6046-93-1
Công thức hóa học: Cu(C2H3O2)2•H2O
Khối lượng phân tử: 199.64932 g
Lễ Percent: Cu 31.828 %; C 24.063 %; H 3.0291 %; O 32.055 %; H 1.0097 %; O 8.0137 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn