EDTA - (60-00-4)

Giới thiệu

Tên: EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; 2,2',2'',2'''-(ethane-1,2-diyldinitrilo)tetraacetic acid
* IUPAC
Số CAS: 60-00-4
Công thức hóa học: C10H16N2O8
Khối lượng phân tử: 292.24264 g
Nhà nước Matter: colorless crystals
Lễ Percent: C 41.098 %; H 5.5183 %; N 9.5856 %; O 43.797 % 

phân loại

Sử dụng / Chức năng

• "A chelating agent that, in the form of its calcium and sodium salts, is used to remove substances such as lead and digitalis from the body." 1

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 4
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 35
Trái phiếu Pi: 4
Tổng số: 39
carboxyl Groups: 4
hydroxyl Groups: 0

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Taber's Cyclopedic Medical Dictionary, 18th ed.; F. A. David Company: Philadelphia, PA, 1997; p 21.