OXETAN-2-ONE* - (57-57-8)

Giới thiệu

Tên: oxetan-2-one*; β-propiolactone; 3-hydroxypropanoic acid lactone
* IUPAC
Số CAS: 57-57-8
Công thức hóa học: C3H4O2
Khối lượng phân tử: 72.06266 g
Nhà nước Matter: colorless liquid
Lễ Percent: C 50.001 %; H 5.5947 %; O 44.404 % 
đồng phân:  acrylic acid

phân loại

• hữu cơ • este

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 1
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 9
Trái phiếu Pi: 1
Tổng số: 10
carboxyl Groups: 0
hydroxyl Groups: 0
lai: double bonded carbon and oxygen are sp2; single bonded carbon and oxygen are sp3

Để biết thêm thông tin

nguồn