GLYCINE* - (56-40-6)

Giới thiệu

Tên: glycine*; aminoethanoic acid; aminoacetic acid
* IUPAC
Số CAS: 56-40-6
Công thức hóa học: C2H5NO2
Khối lượng phân tử: 75.0666 g
Nhà nước Matter: white solid
Lễ Percent: C 32.000 %; H 6.7136 %; N 18.659 %; O 42.627 % 
đồng phân:  nitroethane

phân loại

• hữu cơ

Sử dụng / Chức năng

• "...first amino acid isolated from a protein." 1

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Brownlee, Raymond B., Fuller, Robert W., and Whitsit, Jesse E. Elements of Chemistry; Allyn and Bacon: Boston, Massachusetts, 1959; p 322.