COPPER(II) FORMATE - (544-19-4)

Giới thiệu

Tên: copper(II) formate
* IUPAC
Số CAS: 544-19-4
Công thức hóa học: Cu(CHO2)2
Khối lượng phân tử: 153.58088 g
Lễ Percent: Cu 41.376 %; C 15.640 %; H 1.3125 %; O 41.670 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn