CAR-302,196 - (53034-67-6)

Giới thiệu

Tên: CAR-302,196; (1-methylpiperidin-4-yl) 2-cyclopentyl-2-hydroxypent-3-ynoate
* IUPAC
Số CAS: 53034-67-6
Công thức hóa học: C16H25NO3
Khối lượng phân tử: 279.3746 g
Lễ Percent: C 68.786 %; H 9.0196 %; N 5.0135 %; O 17.180 % 

phân loại

• hữu cơ • ankin • este • piperidin • rượu thứ cấp

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 1
Trái phiếu ba: 1
Trái phiếu Sigma: 46
Trái phiếu Pi: 3
Tổng số: 49
carboxyl Groups: 0
hydroxyl Groups: 1
lai: single bonded carbons, oxygens, and nitrogen are sp3; double bonded carbon and oxygen are sp2; triple bonded carbons are sp

Để biết thêm thông tin

nguồn