BISMUTH(III) MOLYBDATE - (51898-99-8)

Giới thiệu

Tên: bismuth(III) molybdate
* IUPAC
Số CAS: 51898-99-8
Công thức hóa học: Bi2(MoO4)3
Khối lượng phân tử: 897.77356 g
Lễ Percent: Bi 46.555 %; Mo 32.059 %; O 21.385 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn