ABIETIC ACID - (514-10-3)

Giới thiệu

Tên: abietic acid; (1R,4aR,4bR,10aR)-7-isopropyl- 1,4a-dimethyl-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a- decahydrophenanthrene-1-carboxylic acid; sylvic acid
* IUPAC
Số CAS: 514-10-3
Công thức hóa học: C20H30O2
Khối lượng phân tử: 302.451 g
Lễ Percent: C 79.422 %; H 9.9977 %; O 10.579 % 
đồng phân:  eicosapentaenoic acid

phân loại

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 3
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 54
Trái phiếu Pi: 3
Tổng số: 57
carboxyl Groups: 1
hydroxyl Groups: 0

Để biết thêm thông tin

nguồn