METHYL RED - (493-52-7)

Giới thiệu

Tên: methyl red
* IUPAC
Số CAS: 493-52-7
Công thức hóa học: C15H15N3O2
Khối lượng phân tử: 269.2985 g
Lễ Percent: C 66.899 %; H 5.6142 %; N 15.603 %; O 11.882 % 

phân loại

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 8
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 36
Trái phiếu Pi: 8
Tổng số: 44
carboxyl Groups: 1
hydroxyl Groups: 0
lai: double bonded carbon and oxygen/azo carbons and nitrogens are sp2; remaining nitrogen, oxygen, and carbons are sp3

Để biết thêm thông tin

nguồn