CARBONIC ACID - (463-79-6)

Giới thiệu

Tên: carbonic acid
* IUPAC
Số CAS: 463-79-6
Công thức hóa học: H2CO3
Khối lượng phân tử: 62.02478 g
Lễ Percent: H 3.2501 %; C 19.364 %; O 77.385 % 

phân loại

• vô cơ

Sử dụng / Chức năng

• "An acid formed when carbon dioxide is dissolved in water." 1

bonding

phản ứng

Để biết thêm thông tin

Wikipedia
tạp chí:
Hardt, Marah J. and Safina, Carl. Threatening Ocean Life from the Inside Out. Scientific American, August 2010, p 66-73.

nguồn

(1) - Taber's Cyclopedic Medical Dictionary, 18th ed.; F. A. David Company: Philadelphia, PA, 1997; p 21.
(2) - Ebbing, Darrell D. General Chemistry 3rd ed.; Houghton Mifflin Company: Boston, MA, 1990; p 298.
(3) - Zumdahl, Steven and Zumdahl, Susan A. Chemistry 9th ed.; Brooks/Cole: Belmont, CA, 2014; p 131.