ALLYLESCALINE - (39201-75-7)

Giới thiệu

Tên: allylescaline; 4-allyloxy-3,5-dimethoxyphenethylamine
* IUPAC
Số CAS: 39201-75-7
Công thức hóa học: C13H19NO3
Khối lượng phân tử: 237.29486 g
Lễ Percent: C 65.799 %; H 8.0704 %; N 5.9026 %; O 20.227 % 

phân loại

• hữu cơ • anken • thơm • amin bậc

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 4
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 36
Trái phiếu Pi: 4
Tổng số: 40
carboxyl Groups: 0
hydroxyl Groups: 0
lai: aromatic carbons are sp2; all other carbons, oxygens, and nitrogen are sp3

Để biết thêm thông tin

nguồn