TITANIUM(IV) ETHOXIDE - (3087-36-3)

Giới thiệu

Tên: titanium(IV) ethoxide
* IUPAC
Số CAS: 3087-36-3
Công thức hóa học: TiC8H20O4
Khối lượng phân tử: 228.109 g
Lễ Percent: Ti 20.984 %; C 42.122 %; H 8.8373 %; O 28.055 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn