EPHEDRINE - (299-42-3)

Giới thiệu

Tên: ephedrine; (R*,S*)-2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
* IUPAC
Số CAS: 299-42-3
Công thức hóa học: C10H15NO
Khối lượng phân tử: 165.2322 g
Lễ Percent: C 72.689 %; H 9.1502 %; N 8.4769 %; O 9.6829 % 
đồng phân:  (+)-pseudoephedrine

phân loại

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 3
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 27
Trái phiếu Pi: 3
Tổng số: 30
carboxyl Groups: 0
hydroxyl Groups: 1

Để biết thêm thông tin

nguồn