NONOXYNOL-9 - (26571-11-9)

Giới thiệu

Tên: nonoxynol-9; 2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy] ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol*; 1-(4-nonylphenyl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25-nonaoxaheptacosan-27-ol
* IUPAC
Số CAS: 26571-11-9
Công thức hóa học: C33H60O10
Khối lượng phân tử: 616.8235 g
Lễ Percent: C 64.257 %; H 9.8044 %; O 25.938 % 

phân loại

• hữu cơ • thơm • rượu chính

Sử dụng / Chức năng

• "Kills sperm" 1

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 3
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 103
Trái phiếu Pi: 3
Tổng số: 106
carboxyl Groups: 0
hydroxyl Groups: 1
lai: aromatic carbons are sp2; all other carbons and oxygens are sp3

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Suchocki, John. Conceptual Chemistry: Understanding Our World of Atoms and Molecules; Addison Wesley: San Francisco, California, 2001; p 451.