TIN(II) OXIDE - (21651-19-4)

Giới thiệu

Tên: tin(II) oxide
* IUPAC
Số CAS: 21651-19-4
Công thức hóa học: SnO
Khối lượng phân tử: 134.7094 g
Lễ Percent: Sn 88.123 %; O 11.876 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 44.85 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -68.3 kcal/mol 1 = -285.77 kJ/mol
S° (s): 13.5 cal/(mol•K) 2 = 56.48 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -61.4 kcal/mol 3 = -256.90 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.