TIN(IV) OXIDE - (18282-10-5)

Giới thiệu

Tên: tin(IV) oxide; tin dioxide; stannic oxide
* IUPAC
Số CAS: 18282-10-5
Công thức hóa học: SnO2
Khối lượng phân tử: 150.7088 g
Lễ Percent: Sn 78.767 %; O 21.232 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 44.85 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -138.8 kcal/mol 1 = -580.74 kJ/mol
S° (s): 12.5 cal/(mol•K) 2 = 52.30 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -124.2 kcal/mol 3 = -519.65 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.