POTASSIUM PEROXIDE - (17014-71-0)

Giới thiệu

Tên: potassium peroxide
* IUPAC
Số CAS: 17014-71-0
Công thức hóa học: K2O2
Khối lượng phân tử: 110.1954 g
Lễ Percent: K 70.961 %; O 29.038 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 79.39 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -118.5 kcal/mol 1 = -495.80 kJ/mol
S° (s): 27.0 cal/(mol•K) 2 = 112.97 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -102.7 kcal/mol 3 = -429.70 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.