COPPER(II) ACETATE - (142-71-2)

Giới thiệu

Tên: copper(II) acetate
* IUPAC
Số CAS: 142-71-2
Công thức hóa học: Cu(C2H3O2)2
Khối lượng phân tử: 181.63404 g
Lễ Percent: Cu 34.985 %; C 26.450 %; H 3.3295 %; O 35.234 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn