HAFNIUM ORTHOSILICATE - (13870-13-8)

Giới thiệu

Tên: hafnium orthosilicate
* IUPAC
Số CAS: 13870-13-8
Công thức hóa học: HfSiO4
Khối lượng phân tử: 270.5731 g
Lễ Percent: Hf 65.967 %; Si 10.380 %; O 23.652 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn