STRONTIUM DITHIONATE - (13845-15-4)

Giới thiệu

Tên: strontium dithionate
* IUPAC
Số CAS: 13845-15-4
Công thức hóa học: SrS2O6
Khối lượng phân tử: 247.7464 g
Lễ Percent: Sr 35.366 %; S 25.885 %; O 38.747 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn