COPPER(II) MOLYBDATE - (13767-34-5)

Giới thiệu

Tên: copper(II) molybdate
* IUPAC
Số CAS: 13767-34-5
Công thức hóa học: CuMoO4
Khối lượng phân tử: 223.4836 g
Lễ Percent: Cu 28.434 %; Mo 42.929 %; O 28.636 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn