SILVER MOLYBDATE - (13765-74-7)

pagpapakilala

pangalan: silver molybdate
* IUPAC
CAS Number: 13765-74-7
Chemical Formula: Ag2MoO4
Molar Mass: 375.674 g
mass Percent: Ag 57.426 %; Mo 25.538 %; O 17.035 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

termokimika

ΔHf° (s): -200.9 kcal/mol 1 = -840.57 kJ/mol
S° (s): 51 cal/(mol•K) 2 = 213.38 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -178.8 kcal/mol 3 = -748.10 kJ/mol

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.