BISMUTH(III) ARSENATE - (13702-38-0)

Giới thiệu

Tên: bismuth(III) arsenate
* IUPAC
Số CAS: 13702-38-0
Công thức hóa học: BiAsO4
Khối lượng phân tử: 347.89958 g
Lễ Percent: Bi 60.069 %; As 21.535 %; O 18.395 % 

phân loại

• vô cơ

Độ hòa tan

Ksp:4.43·10-10 1

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 8:119-8:122.