COPPER(II) CHROMATE - (13548-42-0)

Giới thiệu

Tên: copper(II) chromate
* IUPAC
Số CAS: 13548-42-0
Công thức hóa học: CuCrO4
Khối lượng phân tử: 179.5397 g
Lễ Percent: Cu 35.393 %; Cr 28.960 %; O 35.645 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn