BERYLLIUM NITRATE TETRAHYDRATE - (13510-48-0)

Giới thiệu

Tên: beryllium nitrate tetrahydrate
* IUPAC
Số CAS: 13510-48-0
Công thức hóa học: Be(NO3)24H2O
Khối lượng phân tử: 151.037262 g
Lễ Percent: Be 5.9668 %; N 18.547 %; O 63.558 %; H 1.3346 %; O 10.593 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn