STRONTIUM MOLYBDATE - (13470-04-7)

Giới thiệu

Tên: strontium molybdate
* IUPAC
Số CAS: 13470-04-7
Công thức hóa học: SrMoO4
Khối lượng phân tử: 247.5576 g
Lễ Percent: Sr 35.393 %; Mo 38.754 %; O 25.851 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn