CESIUM PERMANGANATE - (13456-28-5)

Giới thiệu

Tên: cesium permanganate; caesium permanganate
* IUPAC
Số CAS: 13456-28-5
Công thức hóa học: CsMnO4
Khối lượng phân tử: 251.841099 g
Lễ Percent: Cs 52.773 %; Mn 21.814 %; O 25.411 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn