CESIUM PERCHLORATE - (13454-84-7)

Giới thiệu

Tên: cesium perchlorate; caesium perchlorate
* IUPAC
Số CAS: 13454-84-7
Công thức hóa học: CsClO4
Khối lượng phân tử: 232.35605 g
Lễ Percent: Cs 57.199 %; Cl 15.258 %; O 27.542 % 

phân loại

• vô cơ

Tính chất vật lý

Độ nóng chảy:*
250°C 1 = 523.15 K = 482°F


* - 1 atm pressure

Độ hòa tan

Ksp:3.95·10-3 2

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2003; p 4-51.
(2) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 8:119-8:122.