TELLURIUM TRIOXIDE - (13451-18-8)

Giới thiệu

Tên: tellurium trioxide
* IUPAC
Số CAS: 13451-18-8
Công thức hóa học: TeO3
Khối lượng phân tử: 175.5982 g
Lễ Percent: Te 72.665 %; O 27.334 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 40.61 %

Để biết thêm thông tin

nguồn