RUBIDIUM CHROMATE - (13446-72-5)

Giới thiệu

Tên: rubidium chromate
* IUPAC
Số CAS: 13446-72-5
Công thức hóa học: Rb2CrO4
Khối lượng phân tử: 286.9293 g
Lễ Percent: Rb 59.574 %; Cr 18.121 %; O 22.304 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn