URANIUM(IV) OXIDE - (1344-57-6)

Giới thiệu

Tên: uranium(IV) oxide
* IUPAC
Số CAS: 1344-57-6
Công thức hóa học: UO2
Khối lượng phân tử: 270.02771 g
Lễ Percent: U 88.149 %; O 11.850 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 52.73 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -270 kcal/mol 1 = -1,129.68 kJ/mol
S° (s): 18.6 cal/(mol•K) 2 = 77.82 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -257 kcal/mol 3 = -1,075.29 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.