TITANIUM(III) OXIDE - (1344-54-3)

Giới thiệu

Tên: titanium(III) oxide
* IUPAC
Số CAS: 1344-54-3
Công thức hóa học: Ti2O3
Khối lượng phân tử: 143.7322 g
Lễ Percent: Ti 66.605 %; O 33.394 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 57.58 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -363.5 kcal/mol 1 = -1,520.88 kJ/mol
S° (s): 18.83 cal/(mol•K) 2 = 78.78 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -342.8 kcal/mol 3 = -1,434.28 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.