YTTERBIUM(III) OXIDE - (1314-37-0)

Giới thiệu

Tên: ytterbium(III) oxide
* IUPAC
Số CAS: 1314-37-0
Công thức hóa học: Yb2O3
Khối lượng phân tử: 394.0782 g
Lễ Percent: Yb 87.820 %; O 12.179 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -433.7 kcal/mol 1 = -1,814.60 kJ/mol
S° (s): 31.8 cal/(mol•K) 2 = 133.05 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -412.7 kcal/mol 3 = -1,726.74 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.