RHENIUM(VI) OXIDE - (1314-28-9)

Giới thiệu

Tên: rhenium(VI) oxide
* IUPAC
Số CAS: 1314-28-9
Công thức hóa học: ReO3
Khối lượng phân tử: 234.2052 g
Lễ Percent: Re 79.505 %; O 20.494 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 46.67 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -144.6 kcal/mol 1 = -605.01 kJ/mol
S° (s): 61.5 cal/(mol•K) 2 = 257.32 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -127 kcal/mol 3 = -531.37 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.