INDIUM(III) OXIDE - (1312-43-2)

Giới thiệu

Tên: indium(III) oxide
* IUPAC
Số CAS: 1312-43-2
Công thức hóa học: In2O3
Khối lượng phân tử: 277.6342 g
Lễ Percent: In 82.711 %; O 17.288 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 50.30 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -221.27 kcal/mol 1 = -925.79 kJ/mol
S° (s): 24.9 cal/(mol•K) 2 = 104.18 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -198.55 kcal/mol 3 = -830.73 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.