GERMANUIM(IV) OXIDE - (1310-53-8)

Giới thiệu

Tên: germanuim(IV) oxide
* IUPAC
Số CAS: 1310-53-8
Công thức hóa học: GeO2
Khối lượng phân tử: 104.6388 g
Lễ Percent: Ge 69.419 %; O 30.580 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 43.33 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s hexagonal): -131.7 kcal/mol 1 = -551.03 kJ/mol
S° (s hexagonal): 13.21 cal/(mol•K) 2 = 55.27 J/(mol•K)
ΔGf° (s hexagonal): -118.8 kcal/mol 3 = -497.06 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.