ANTIMONY TRIOXIDE - (1309-64-4)

Giới thiệu

Tên: antimony trioxide
* IUPAC
Số CAS: 1309-64-4
Công thức hóa học: Sb2O3
Khối lượng phân tử: 291.5182 g
Lễ Percent: Sb 83.535 %; O 16.464 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 42.12 %

Để biết thêm thông tin

nguồn